ARISZTOTELÉSZ

POÉTIKA ÉS MÁS KÖLTÉSZETI ÍRÁSOK

A kötet a nagy görög bölcselő teljes életművének keresztmetszetét kirajzolja. Az Életrajzi vázlatot követően a mű keletkezését megvilágító, A Poétika előzményei című tanulmány nemcsak elhelyezi az alkotót és alkotását a maga korában, de fölvázolja szellemi kontextusukat, az ógörög bölcselet Kr.e. 4. századi irányzatait, illetve az ezeket megelőző szellemi erővonalakat (a Homérosz-magyarázók, a szofisták, a történetírók Platón művészet- és költészetértelmezését). Két bevezető jellegű esszé hangolja rá a kötet olvasóját a Poétika alapgondolataira és gondolatmenetére, a fönnmaradt részek alapján rekonstruálható egészére: a költészet, a tragédia és az eposz arisztotelészi értelmezésének sajátosságaira. Ezután következik maga a nagy mű, ezúttal Ritoók Zsigmond átültetésében, széljegyzetekkel kísérten.

Arisztotelész műfajelmélete a mai napig az irodalomesztétika és a drámaelmélet egyik fő inspirálója. Műve fennmaradt részeiben a szerző az antik poétikai reflexiók egyik központi kategóriájából, a mimézisből indul ki. Míg Platón inkább filozófiai kategóriaként használta, Arisztotelész már esztétikai terminusként alkalmazza minden művészeti ág közös jegyét, az utánzást, a hasonlítást. Szerinte a mimetikus tevékenység fő feladata a lelki történések felidézése. Munkájában kivált a tragédia és az eposz kérdésköreivel (eredetével, alkotóelemeivel, szerkezetével, tárgyával stb.) foglalkozik, bár fontos irodalomelméleti evidenciák megalapozását is elvégzi, amikor a nyelvi kifejezésmódról, a költői nyelvről fejti ki nézeteit.

Részletező magyarázatok, fogalom-kifejtések kísérik a szövegközlést, majd utóéletének nyomon követése, illetve a szerző két másik munkája (A költészetről; Homéroszi kérdések) fönnmaradt töredékeinek szövegközlése, valamint a kiegészítő apparátus (fogalommutató, a görög szakkifejezések glosszáriuma, bibliográfia) zárja a kitűnő kötetet - amely alapvető forrása mindenfajta irodalomtudományi, esztétikai, poétikai stúdiumnak.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez