Paul De MAN

ESZTÉTIKAI IDEOLÓGIA

A modern irodalomtudománynak nemcsak egyik kulcsszava és alapkategóriája a dekonstrukció, de ezzel a névvel jelölnek egy egész irodalomtudományi-irodalomelméleti iskolát is, a hermeneutikai mellett valószínűleg a legfontosabbat e diszciplína területén. Jóllehet a dekonstrukció fogalmát (és sajátos eljárásmódját) Derrida nevéhez szokás kötni, annak legalábbis egyenrangú "felfedezője" az amerikai de Man is, aki kezdetben - Derridával épp ellentétes irányban haladva irodalomelméleti hasznosítására tett kísérletet, hogy később általánosítsa esztétikai, sőt filozófiai irányba. A jelen kötet már az általánosítás de Man számára, lehetséges végső pontján mutatja be a dekonstrukciót, vagyis azt a folyamatot, amely során az adott mű (esztétikai tárgy, szöveg, probléma, téma, "adottság") mint többszörösen feltételezett konstrukció lepleződik le, és e feltételezettségek lehántása (dekonstrukciója) során válik újabb - ezúttal már éppen nem másodlagos - konstrukciók befogadására alkalmas közeggé, illetve újraírható (és újraírandó), a szubjektum "elmondására" egyre alkalmasabbá váló médiummá, hogy azután e folyamat megfordíthatóvá válhassék, létrejöhessen a klasszikus szerző-műbefogadó linearitás helyett a szerzőt is, olvasót is "teremtő", pontosabban a saját magát is újra- meg újraíró és olvasó egyetemes szöveg, amelynek minden más szöveg csak variánsa. De Man tanulmányai (A metafora ismeretelmélete; Pascal allegóriája a meggyőzésről; Fenomenalitás és materialitás Kantnál stb.) természetesen nemcsak a dekonstrukció egyszerre gyakorlati és filozófiai problémáiba nyújtanak autentikus bevezetést, érintik a klasszikus esztétika számos alapkategóriáját is, természetesen a dekonstrukció horizontjában (allegória, szimbólum, jel, irónia stb.).
A mű nehéz olvasmány, de megkerülhetetlen mindenki számára, aki komolyabban kíván esztétikai, irodalomelméleti kérdésekkel a kor szintjén foglalkozni. Irodalom szakos egyetemisták számára egyenesen "kötelező" olvasmány.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez