ECKHART Mester

A NEMES EMBER KERESZTÉNYSÉGE

Eckhart Mester prédikációinak bölcseleti és irodalmi értékeit a német romantikusok fedezték föl először a reveláció erejével, ők látták meg alakjában azt a gondolkodót, aki a teológia fogalmi nyelvét használja ugyan, de ha az isteni szeretettel eltelt emberi lélek határtalan boldogságáról beszél, akkor költői regiszteren szólal meg, és olyan tapasztalatokról számol be, amelyek többnyire a misztikus elragadtatottságú életek sajátjai. Magyarországon a század első évtizedeiben kezdték sűrűben emlegetni a nevét, főleg az első világháború idején létezett Vasárnapi Kör tagjai (közöttük a fiatal Fülep Lajos és Lukács György), akiket akkoriban igen élénken foglalkoztatott a misztika, a vallás és a filozófia kapcsolata. Később viszont, különösen 1945 után szinte alig esett szó róla, egészen a legutóbbi időkig, amikor is az életmű jó néhány fontos darabja végre megjelent magyarul.
A kötetben szereplő két fordítás, egy beszédé (Mária és Márta) és egy prédikációsorozaté (Az örök születésről) azonban még az Eckhart Mester alakja iránt támadt hazai érdeklődés első korszakának terméke: Kádár Imre munkája a húszas években készült, Balázs Béláé pedig 1911-ben, az előbbi az Erdélyi Helikon, az utóbbi a mindmáig legigényesebb, bár csupán két számot megélt magyar filozófiai folyóirat, A Szellem lapjain látott először napvilágot. Mindkettő esszenciaszerűen tartalmazza az eckharti gondolatvilág legfőbb elemeit; az első Jézusnak azt a sokat idézett mondását elemzi, amelyet a körülötte foglalatoskodó Mártához és a szavain csüggő Máriához intézett ("Márta! Márta! Te szorgalmatos vagy, sok mindennel törődsz; egy a szükséges dolog! Mária a jobbik részt választá, amit sohasem vehetnek el tőle.") és még évszázadok távolából is meghökkentően újszerű értelmet tulajdonít e különbségtételnek, míg a második a lélek kegyelmi állapotáról rajzol már-már vizionárius képet. - A keresztény misztika és a középkori teológia, filozófia iránt elmélyülten érdeklődő olvasóknak ajánlható.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez