Desiderius ERASMUS

A BALGASÁG DICSÉRETE

Barátjának, Morusnak Utópiáját sajtó alá rendezve fogant meg Erasmusban egyik legnagyobb, legjelentősebb művének, A balgaság dicséretének koncepciója. A karcsú traktátus tulajdonképpen a morusi ész államának ellentétét mutatja be. Az antikvitástól örökölt-átvett formula, amely az egész munkát áthatja, az, hogy amit gúnyol, aminek szatíráját adni kívánja tulajdonképpen kívánatosként, dicséretesként, panegirikusz tárgyaként jelenik meg benne (innen a rendkívül találó cím is), egy pillanatra sem tévesztheti meg az olvasót: a Balgaság istennőjének öndicsérete, a szerző himnikus lelkendezései természetesen retorikai formulák, amelyek az ellentét erejénél fogva csak még jobban elmélyítik a szatírát, a néha szinte elviselhetetlenül kegyetlen iróniát. Különös kettőssége a műnek, hogy jóllehet alapmondandóját illetően mélységesen keserű alkotás, jószerével az egész emberi világ alapjaként, ontológiai-antropológiai fundamentumaként mutatja be az ostobaságot, tehetetlenséget, butaságot, szóval, a talán nem túl szerencsés magyar szóval Balgaságot, addig a mű maga mégis felemelő csaknem derűs hatású.

Része van ebben a felülemelkedés kitűnően megérzékített folyamatának, a ráismerés fölényének is, de abból is származhat, hogy Erasmus - minden ellenkező látszat ellenére - mégis bízni látszik a Balgaság egyeduralmának eltűntében, az emberi szellem "szabadságharcában". De e fölényt, e derűt, e bizakodást sugallja-erősíti az olvasóban a mű irodalmi megformáltsága is. Parányi részekből (A Balgaság megjelenik, A Balgaságon tüstént meglátszik, hogy kicsoda, A Balgaság szülei, Balgaság az élet fűszere, A Balgaság édestestvérének, Magamatszeretemkének szerepe stb.) áll, ám e parányi novellákba nemcsak az alapvető jellemzések, önbemutató és magyarázó-kommentáló tirádák "férnek bele", de a 16. század elejének mérhetetlen mennyiségű emberi-történelmi adaléka is. Kis képek a gazdagok és szegények életéből, életformájáról, szokásairól, vélekedéseiről, mindennapjairól és nagy kalandjairól, egymás közti érintkezéseiről és harcairól. Valóságos kis világenciklopédia színezi, hitelesíti, alapozza meg a főszólamot.
- A világirodalom vitathatatlan, klasszikus remeke Erasmus műve.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez