Hans Robert JAUSS

RECEPCIÓELMÉLET - ESZTÉTIKAI TAPASZTALAT - IRODALMI
HERMENEUTIKA

Hans Robert Jauss az ún. konstanzi irodalomelméleti iskola vezéralakja, még életében világhírű, iskolateremtő klasszikusa. A mai irodalomelméletben és -kutatásban leginkább preferált, hazánkban is elterjedt recepcióesztétikai, befogadásközpontú irodalommegközelítést ő alkotta meg, legfőbb alapelveit ő dolgozta ki, módszertana és legtermékenyebb elemző példái tőle származnak. Válogatott kötete a hatalmas jaussi életmű legjavát tartalmazza, szinte minden olyan írását, amely a recepciószempontú irodalomelemzés és irodalomelmélet számára fontos.
A könyvből megtanulható, hogy mit jelent a recepció irodalmi művek esetében, miként válhat az olvasat az irodalmi megértés alapkategóriájává, hogyan értelmezendő a hermeneutikai hatásösszefüggés, illetve hatástörténet. A kötet három nagyobb részben mutatja be az életművet. Az első ciklus a recepció elméletével, teoretikus kérdéseivel foglalkozik, többek közt azzal, mit is jelent fenomenológiailag az irodalmi recepció, és miben áll annak korlátozottsága. A második rész az esztétikai tapasztalatról ad átfogó képet, érintve a posztmodern fogalomkörét, esztétikai alapkategóriáit. A harmadik rész talán a legfontosabb tanulmányok gyűjtőhelye. Itt szembesíti Jauss a saját recepcióelméletét az általános (filozófiai) és irodalmi hermeneutikával. A két megközelítésmód számos közös vonással bír, de természetesen nem azonosak. A recepcióesztétika számára a hermeneutikából a legfontosabb a dialogicitás (ennek a posztmodernben is sajátos értelme van), valamint a horizontszerkezet. Épp e két téma a dja az itt található tanulmányok centrumát is. A meglehetősen nehéz, előiskolázottságot feltételező tanulmányok - mindenkinek igen fontosak, aki a korszerű irodalomértelmezés és -esztétika iránt érdeklődik. A Függelék két Jauss-méltatást (Paul de Man és Kulcsár-Szabó Zoltán), műveinek válogatott bibliográfiáját és az e kötetben között dolgozatok lelőhelyjegyzékét tartalmazza.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez