LUKÁCS György

AZ ESZTÉTIKUM SAJÁTOSSÁGA I-II.

A mű első gondolatköre a gondolkodás és cselekvés alapelveiből kiindulva a valóság visszatükrözésének törvényszerűségeit vázolja fel. Ennek során Lukács a "mindennapi gondolkodás"-t és a tudományos gondolkodás "dezantropomorfizáló" mechanizmusát mutatja be. A művészi gondolkodás (visszatükrözés, alkotás,) a művészi cselekvés útja eltér ezektől, s ezt az irányt követve jutunk a mimézis fogalmához, amelynek legfontosabb gyökereit, jellemzőit és problémáit tárgyalja a mű a következő hat fejezetben. A mimézis gyökerei a hajdani mágikus, vallásos visszatükrözéshez vezetnek. A művészet, miután elhagyja a vallásos kultikus, mágikus területet, önmagában teljes világot teremt, melyben Lukács kimutatja a hegeli triászt: a személyes és az objektív jelenlétét, - s e kettő szintetizálását egy adott jelrendszer (hang, vonal, szín stb.) teljességében. Mivel a triász második tagját (az objektív valóságot) a kötet elején, a visszatükrözés általános kérdései kapcsán már elemezte a szerző, innen két témakör felé vezet egyenes út. Az egyik a "szubjektum" szerepe a mimézisben, a másik "műalkotások saját világának" filozófiai megvilágítása. Ezek a mű hatodik-hetedik fejezetében kifejtett gondolatok az "esztétikai szférát" ragadják meg - itt van a mű eszmei építményének központja. A következőkben ezt a sajátos szférát jellemzi: A művészet defetisizál, tárgyiassá tesz, hatása oldó, katharktikus; a létrejött műalkotás önmagáért létező, tehát nem praktikus célokat szolgál. A továbbiakban egyrészt a valóság művészi, mimetikus visszatükrözésének határkérdéseivel foglalkozik (pl. zenei kifejezés), a természeti szépség, az etika és esztétika viszonyával, valamint a "művészet szabadságharcát" elemzi. A zárófejezet vázolja azt a szüntelen küzdelmet, melyet a művészet az ideológiák ellen vívott, - Lukács szerint a vallás ellen - s ennek kapcsán bizonyítja, hogy a kívülről jövő előírások ártalmasak, fékezik a műalkotás természetes egészséges kibontakozását.

A lukácsi nyelvezet és gondolkodásmód bonyolultságát a fordítás sem tüntethette el, - s ez természetesen magas igényt állít az olvasóval szemben.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez