NEMESKÜRTY István

MÚLTUNK A JELENBEN

Nemeskürty István rövidebb, ismeretterjesztő hangvételű, többnyire napilapokban vagy folyóiratokban (Magyarok, Tiszatáj, História, Európai Utas stb.) megjelent múlttudatosító cikkeiből közöl válogatást, s kivált a sorozat címének megfelelő szellemi-intellektuális attitűdöt közvetít.
Az író változatos témák ürügyén sokszor igen különböző történelmi és irodalomtörténeti kérdésekre keres választ, s a válaszokat leginkább magában a nemzet múltjában találja meg, írjon bár a magyar nép ezerkétszáz éves kárpát-medencei jelenlétéről, a haza szolgálatát a vezeklésben meglelő Szent Margitról, Gratz Gusztáv történészről, Kállay Miklós, Lakatos Géza vagy Antall József miniszterelnökökről. Hasonlóan tág ívű tallózásra vállalkozik irodalmunk történetében is: az első bibliafordításoktól, Bornemissza Pétertől Madáchon át Szabó Dezső vagy Zilahy Lajos életművének méltatásáig. Mi az, ami mégis közös vonása e példafölmutatásoknak? Elsősorban az, amit kötetzáró cikkében (Magyarország a huszonegyedik század küszöbén) fogalmaz meg szókimondóan: "ez az ország halálos beteg". A jelenlegi és az előre látható európai konstellációban a magyarságnak egyetlen esélye lehet a fönnmaradásra: ha a nemzeti múlt tanulságai és a kereszténység eszmeköre alapján kialakított gyökeres értékrend szellemében nevelődik az ifjúság. Nemeskürty nemzetnevelő pedagógiai programja nem nagy szavakban, hanem konkrét ismeretekben és a tennivalók fölsorolásában jelenik meg a kötet írásaiban: mit lehet tenni a szép magyar beszéd tekintélyének helyreállításáért?; hogyan gondolkodjunk a nemzetek egyenrangúságáról és a hazafiság sajátos értékeiről?; miért fontos - a legfontosabb - nevelési tényező a család? stb. - Közérthetősége mellett ragyogó intellektusú, mélyenszántó és megszívlelendő gondolatok tárháza e kis kötet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez