Ludwig WITTGENSTEIN

FILOZÓFIAI VIZSGÁLÓDÁSOK

Nem véletlen, hogy a kései Wittgensteinnek ez a műve második kiadásban (némileg javított fordításban) is megjelenik. Miként a pályakezdő nevezetes logikai-filozófiai traktátus, a német bölcselőnek ez az oxfordi évei során kiérlelt munkája az emberi tudat és valóság, a nyelv, a grammatika és általában a szabálykövetés, a jelrendszerek igazságkritériumait, illetőleg ezek legmélyebb alapjait teszi vizsgálata tárgyává. A teoretikus, rendszeralkotó kifejtés helyett a közel hétszáz (roppant tömör megfogalmazású) paragrafusból, "megjegyzésekből" álló főrész, a mű törzse nyelvjátékokként, vagyis megnevezési, jelölési szabályok megegyezésen alapuló, dinamikus rendszereként fogja fel a világ leképezését és róla való kommunikációit. Mi a név, mi a jelentés, a szó, mi a meghatározás, az állítás, a jeleket megértő, leképező "olvasás", a kérdés, a felszólítás, a parancs stb., és ezek a kommunikáció játékrendszerében miként mutatkoznak értelmünk eleve adott határproblémáiként? - Wittgenstein nyelvfilozófiája szinte szétmállasztja a logika tiszta képleteit, a nyelvi tudat foglyának láttatva az embert. Lebilincselően éles elmével, de nem könnyű úton vezeti olvasóját, amikor a megnevezés evidenciáit, korlátait a mindennapi nyelvhasználat praxisában világítja meg. A Filozófiai vizsgálódások a század egyik legnagyobb hatású - a szerző saját korábbi nézeteivel is konfrontálódó - briliáns, immár kanonizált filozófiai műve, amely minden metafizikát ellenfénybe állító, radikálisan új szempontjaival, egy nyelvi, ismeretelméleti "relativitás elmélettel" a modern és posztmodern tudatot és ezáltal a tudományok egész sorát számottevően befolyásolta. - Filozófiai alapmű.Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez