KAZINCZY Ferenc

ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI

Kazinczy Ferencet elsősorban a nyelvújító mozgalom vezéreként, a magyar irodalmi élet szervező egyéniségeként és legnagyobb levelezőjeként tartja számon a köztudat, holott ő maga költő mivoltára volt igazán büszke. Ehhez képest is elszomorító, hogy összes verseinek gyűjteménye utoljára 1879-ben jelent meg - most Gergye László vállalkozott a teljes lírai életmű kritikai igényű kiadására.
A mintegy 270 vers - ebben benne vannak a töredékek is - nem időrendben szerepel, hanem - a költőnek Toldy Ferenchez írott levelében kifejtett koncepciója szerint - műfaji csoportosításban: ódák és dalok, vegyes költemények, a Tövisek és virágok, illetve a Virágok és gyomok darabjai, episztolák és töredékek rendjében. Így azután eszmei-poétikai-stiláris keresztmetszet rajzolódik ki a lírai életműről, a kronológia helyett azok a fő motívumok és hatások tűnnek ki, melyek olyannyira jellemzőek Kazinczy költészetére: az antik-deákos reminiszcenciák, illetve a rokokó német grácia-költészet. Mindeme hatásokról, a poétikai és stiláris jellemzőkről bőven tájékoztat a tüzetes verselemzéseket is nyújtó előszó (Kazinczy költészete). A szövegközlést a kötet terjedelmének csaknem felét kitevő Jegyzetek követik, ahol a versek sorrendjében olvashatók az azonos szerkezetű filológiai kommentárok (kézirat, megjelenés, szövegkritikai magyarázatok). A kötetet betűrendes név- és címmutató egészíteti ki.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez