SZERDAHELYI István

KÖLTÉSZETESZTÉTIKA

A könyv az igényes tudománynépszerűsítés feladatát igyekszik betölteni; okfejtései világosak, követhetők, a szakmai tolvajnyelv elvontsága és a metaforikus esszé-stílus túlzott díszessége nélkül. Három nagy fejezetre oszlik. A költészet fogalma olyan terminusok jelentését igyekszik tisztázni, mint a költészet, a líra, a vers. Felfogása szerint a verset a nem-verstől "a szótagok mélységéig lehatoló ritmikus forma" megléte különbözteti meg (a szabadvers és a prózaköltemény szerinte nem vers). Lírainak az olyan irodalmi alkotásokat tekinti, amelyek kizárólag vagy nagy túlsúllyal az ember (többnyire az alkotó) belső világának, érzelmeinek ábrázolására szorítkoznak; tehát az objektív, leíró költemények és a cselekményes művek nem tartoznak a lírához. Végül a költészet fogalmához olyan műveket sorol, amelyek "más művekhez képest a tartalomkifejezés intenzívebb, tömörebb eszközeivel rendelkeznek". A Költői tartalom c. részben egy sereg elmélet ismertetése és kritikája után a pszichológiára és a kommunikáció-elméletre alapozott elgondolást fejt ki. A szépirodalmi közlés feladatát abban látja, hogy "egyfelől a közvetlen élmény jellegzetességeivel, másfelől a lényegremutatás képességével" rendelkező ismereteket nyújtson az olvasónak, majd ezen belül jelöli meg a költői tartalom sajátos jegyeit. A befejező rész (A Költői forma) a költészet intenzitásnövelő formaszerkezeteinek esztétikai sajátosságait vizsgálja, a figyelmet a költői kép és a hangtani formák elméletére koncentrálva. Finom elemzésekben tárja fel a költészet hangtani formaszerkezeteinek jelentőségét és funkcióját, összehasonlítva őket a zene megfelelő alkotóelemeivel (ritmus, melódia, harmónia stb.). Hiányt pótló, fontos munka, még akkor is, ha a szerző lemond a látványos, önálló rendszeralkotásról, s gondolatmenetét inkább a korábbi szakirodalom bírálatára, megrostálására alapozza. Felhívja a figyelmet több tisztázatlan esztétikai és poétikai kérdésre, s így hasznos viták tárgya lehet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez