AQINÓI Szent Tamás - Tommaso d'Aquino

A TEOLÓGIA FOGLALATA - Summa theologiae

A Summa theologiae, Aquinói Szent Tamásnak a fő műve az egyetemes emberi gondolkodás egyik legnagyobb teljesítménye és egyben a középkori szellem páratlan monumentuma. Az 1266 és 1273 között készült, a tervezett teljesség helyett a megvalósult csonkaságában is egész bölcseleti gondolatépítményt a kor legnagyobb műveihez, Dante: Isteni színjátékához, meg a gótikus katedrálisokhoz lehet hasonlítani: egy világlátás egész gondolati struktúrája ölt benne értelmes formát. Az európai tradíció két hatalmas ága találkozik és szervesül benne: az Arisztotelészen iskolázott "Angyali Doktor" a Szentírás kinyilatkoztatott szavaira és a szentatyákra (Augustinus, Hieronymus, Damasceanus stb.) építő teológia rendszere egyben magának e szent tudománynak a megalapozása és kikerülhetetlen műve - mindmáig.
A nagy mű három részből áll (melyhez egy, halála után, jegyzetei alapján készített függelék csatlakozik): 613 kérdés és 3106 szakasz fejti ki módszeresen Isten, a teremtett ember és Isten kapcsolatának, a megtestesülés és a szentségek minden kardinális kérdését. A jelen kötettel indított vállalkozás a Summa első teljes magyar nyelvű fordítása, amely kétnyelvű formában - párhuzamos latin és magyar szövegközlésben - prezentálja a művet. Az első kötet az első részt megalapozó 13 kérdést tartalmazza. Ez a teológia kiindulása: Isten létének és jellemzőinek skolasztikus taglalása. Aquinói kérdései és szakaszai - akárcsak a gótikus katedrálisok oszlopai, támívei - sajátos érvelő dialektikával épülnek fel: az alapkérdések tovább bontott problémakörökre nyílnak szét, melyeket az ellenérvek felsorakoztatása és ezek cáfolata egészít ki, az ellenvetés és bizonyítás szoros logikája szerint. Isten létbizonyítékai után a mindenható tökéletességéről, egyszerűségéről, jóságáról, változtathatatlanságáról, örökkévalóságáról, egységéről, Isten megismerhetőségéről és neveiről szóló kérdésekre ad a mű ezeken a lapokon választ. "A szenttudomány elsődleges célja Isten ismeretét nyújtani, mégpedig nemcsak úgy, ahogy önmagában van, hanem úgy is, ahogy ő a dolgoknak és . az eszes teremtményeknek a lételve és célja" - szögezi le a Doktor a bevezető passzusokban.
A szövegközlést jegyzetek és sajátos teológiai szakkifejezések magyarázatos szótára egészíti ki. A mű olvasása komoly feladat.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez