MADÁCH Imre

VÁLOGATOTT VERSEI

A 19. századi magyar literatúra olyan óriásának verseit közli a kötet, aki nem lírikusként emelkedett a magyar irodalom élvonalába, noha költői munkássága sem épp jelentéktelen. És bár az irodalmi kánon óhatatlanul a fő művekhez, a drámákhoz méri a lírai darabokat, azért mindenképp érdemes megismerkedni az életművön belül háttérbe szorult műnem megrostált termésével. Madách Imrének életében alig néhány verse látott nyomdafestéket, élete vége felé tervezte két kötetben megjelentetni lírai munkáit. Az első rész négy ciklusból (Szerelem; Románc és ballada; Legenda és rege; Tábori képek), a második rész hét egységből (Benyomások; Jellemzések; Kedvcsapongások; Benső küzdés; Elmélkedések; Levelek; Epigrammák) állt volna, végül pedig egy ars poetica-szerű vallomás (Útravaló verseimmel) zárta volna a gyűjteményes kötetet. E szerkezet hitelesen körvonalazódik e válogatásban, ami azért jelentős újdonság, mert a korábbi Madách-versközlések midig azokat a lírai darabokat állították előtérbe, amelyek valamilyen módon összefüggésbe hozhatók a Tragédiával, vagyis a filozofikus mondandójú Madách-versek szerepeltek mindenütt (pl. A megelégedés; Hit és tudás; Éjféli gondolatok; A nő teremtése stb.). Most azonban hitelesen tükröződnek költészetének valódi belső arányai; a gondolati versek mellett nagyobb számban olvashatók az érzelmes, archaizáló-historizáló, mítosz-teremtő darabok, a románcok, balladák, regék, legendák, vagyis az epikus vázra épülő költői művek, némiképp Petőfi, Arany és Tompa Mihály hangzását idézőn, illetve azoknak valamilyen romantikus, elégikus, népies válfaját testesítve meg. Ezt tovább színezi Madách romantikus hajlama, bukolikája, szentimentalizmusa, historizálása. Vagyis a versek nem a komor filozófust, hanem a megkésett romantikus poétát idézik.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez