UNGVÁRNÉMETI TÓTH László

NÁRCISZ VAGY A' GYILKOS ÖNN-SZERETET

Majd százkilencven esztendeje, 1816-ban jelent meg először, és mindezideig utoljára Ungvárnémeti Tóth László antik témájú színműve, a Nárcisz, vagy a' gyilkos önn-szeretet. Csupán az Ungvárnémetit újrafelfedező Weöres Sándor közölt egy hosszabb részt Psyché című művében a darabból. A mű rejtélyessége, homályba burkolódzó értelme már a kortársak számára is megközelíthetetlenné tette ezt az allegorikus alkotást, mely tárgyát Ovidius Átváltozásaiból meríti. A későbbi, elsősorban romantikus indíttatású irodalomtörténeti gondolkodás a Nárciszt - melyet Kazinczy "görög tragédiánk"-nak nevezett - egy letűnőben lévő ízlés, a neoklasszicizmus műfaji hagyományaihoz igazodó, másodvonalbeli tragédiaként emlegette. Hermann Zoltán most ezen a több szempontból máig tovább élő szemléleten kíván változtatni, amikor az eredeti nyomdaképet megtartó, de javított szövegű, ízléses kiadás formájában az olvasóközönség elé bocsátja a mű teljes szövegét, kiegészítve Ungvárnémeti Glossáinak a drámára vonatkozó megjegyzéseivel, valamint saját filológiai jegyzeteivel. A textológiai előszóval ellátott szövegkiadást Hermann Zoltán egy hosszabb, önálló tanulmánnyal is megtoldotta. Ebben rávilágít Ungvárnémeti drámájának recepciótörténeti ellentmondásaira, miközben rámutat, ez a különös mű képes volt ráerőltetni a maga olvasáskontextusait a recepciótörténetre, ami nagy mértékben gátolta, és bizonyos szempontból gátolja ma is a Nárcisz és az egész életmű kanonizációját. Hermann Zoltán szerint ugyanis e tragédia éppenséggel a 18-19. század fordulóján lezajló, és a poétika, valamint az olvasásmódok alakulására egyaránt kiható változások metaszövege kívánt lenni.
A színvonalas kiadványt, melyben a tájékozódást névmutató, a kor hangulatában való elmélyülést az eredeti kiadás kópiái segítik, ma is érdemes az olvasók figyelmére.

UNGVÁRNÉMETI TÓTH László költő, a felvilágosodás kori magyar irodalom érdekes alakja. Református lelkésznek tanult Miskolcon, Sárospatakon és Eperjesen, de felhagyott a teológiával, és orvosi tanulmányokat folytatott Bécsben. Kiváló görög tudása még a kortársakat is lenyűgözte. Sokan azonban a neoklasszicizmus túlhajtásaként értelmezték, amikor Ungvárnémeti megjelentette görög verseit magyar fordítással. Írt értekezéseket a görög irodalomról, kivált Pindaroszról. Kazinczy nagyra becsülte, de a kortársak mindvégig műkedvelőt láttak benne.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez