BODOR Béla

RÉGI MAGYAR REGÉNYTÜKÖR

A szerző nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy áttekintse a magyar fikciós nagyepika legelső korszakát, amely mintegy fél évszázadot tesz ki, kb. az 1750-es évektől a 19. század küszöbéig terjed. Bodor Béla elöljáróban tisztázni kívánja a regény (roman) fogalmát, műfaji sajátosságait, megállapítva, hogy a szigorú műfaji szabályok szerint Jósika Miklós 1836-os keltezésű Abafija volt az első magyar regény, vagyis mindama művek, amelyeket a szerző itt tárgyal, csupán előzményei a regénynek.
A legkorábbi kezdeteket az emlékiratok (II. Rákóczi Ferenc, Bethlen Kata) jelzik, illetve az irodalmi levelezés ( Mikes Kelemen, Kazinczy Ferenc), no meg a verses elbeszélés (Gvadányi József), ezek rövid áttekintése után fog bele nagyívű regénytörténet szemléjébe Bodor, aki kifejlése, tétova kibontakozása rendjében haladva ad elemző bemutatást az első eredeti és idegenből átültetett magyar regényekről: az "átalakuló rövid történetekről" (Faludi Ferenc: Téli éjszakák, 1776), az átdolgozásokról (Haller László Mészáros Ignác, Kónyi János, Bárótzi Sándor, Batizfalvi Szabó Dávid, Ungi Pál stb.) Ezután mutatja be néhány példán a regény két legfontosabb kellékének, a párbeszédnek és az anekdotának (epizódnak) a kialakulását, majd tizenkét korai magyar regényt elemez, ismertet: Bessenyei György 1770-es években keletkezett Galant leveleitől Kármán József Fanni hagyományai című szentimentális regényén át Vitkovics Mihály A költő regényéig (1801), Bessenyei ismert munkájáig, a Tariménes utazásaiig. Bodor valamennyi mű esetében utal a keletkezés körülményeire, jellegére, stílusára, világirodalmi párhuzamaira, szövegkiadásaira, utókori értékeléseire, alkotója személyére, és leginkább arra, hogy a korábbi állapothoz, fejlődési fázishoz képest miben hozott újat. Vagyis a bemutatott mintegy negyven alkotás sorából folyamatábra áll össze az olvasó előtt: milyen 18. századi epikai alkotások képeztek fejlődési lépcsőfokokat a valódi regény hazai megjelenéséhez.
A Függelék néhány korjellemző - többnyire fordított, idegenből átdolgozott vagy ismeretlen szerzőjű - "roman" ismertetését tartalmazza; a kötetet regénytörténeti kronológia (1716-1809) teszi teljessé.

Az irodalomtörténeti kézikönyv értékű kötethez szemelvénygyűjtemény tartozik.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez