UNGVÁRI Tamás

POÉTIKA

Ungvári Tamás megjelent műveiben (Az eltűnt személyiség nyomában; Modern tragikum - tragikus modernség) a mai magyar próza és líra válságát elemezte, a klasszikus drámai formák felbomlását vizsgálta.
A Poétika című kötete hézagpótló, hiszen egy-két résztanulmány kivételével nem született magyar nyelvű poétika. Bevezetőjében a költészet-elmélet alapvető problémáival foglalkozik. A művészet lényegének, az irodalom és a társművészetek kapcsolatának rövid elemzése után a műfajok születését vázolja fel néhány oldalon, majd a különböző műfajelméletek bemutatásával röviden ismerteti a téma történetét Arisztotelész: Poétikájától Goethe műfajelméletén keresztül a huszadik századi modern poétikáig (Dilthey, Müller-Freinfels stílustipológiája, Crowe, a stukturalista iskola, a new criticism műfajelmélete stb.) Összegezésének célja: a történelmileg keletkezett formák eredetén és fejlődésén keresztül bemutatni azok anatómiáját, formai és kifejezésbeli sajátosságait. A klasszikus hármas felosztást követi (líra, epika, dráma). Minden műfaj előtt rövid történeti áttekintést ad, de a különböző formákat is keletkezésük, kialakulásuk leírása során jellemzi. A lírai formákat a hagyományos műfajokkal kezdi: Himnusz, óda, elégia, ekloga, ballada, majd a műballada és románc, a szonett és leíró költemény, végül a klasszikus és újkori eposz és a költői szatíra következik. Az epikai műfajok felsorolásánál fokozatosabban érvényesíti a történeti szemléletet (mely a Kaland és gondviselés című nagymonográfiájában teljesedik ki igazán). A klasszikus novella bemutatása után végigkíséri a regény kialakulását ókori megjelenésétől James Joyce Ulysseséig, Hemingway művéig. Ezen felül megismertet a pikareszk, a társadalmi, a történelmi regény különböző fajtáival. Végül a drámai műfaj kialakulását, a tragédia és komédia jellemzőit írja le. A kötetet gazdag jegyzetanyag és névmutató egészíti ki. Tárgyalásmódja, stílusa érdekes, élvezetes; számtalan példával, idézettel teszi érthetőbbé anyagát.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez